Skip Navigation Linksفهرست قیمت

چنانچه نیاز به فاکتور رسمی دارید قبل از هرگونه پرداختی با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار "ESET Internet Security"

ESET Internet Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,237,000 903,000 1,855,000 1,320,000 2,467,000 1,737,000
2 1,932,000 1,390,000 2,807,000 2,085,000 3,739,000 2,641,000
3 2,314,000 1,668,000 3,461,000 2,502,000 4,607,000 3,336,000
4 2,974,000 2,224,000 4,420,000 3,058,000 5,865,000 4,170,000
5 3,544,000 2,432,000 5,282,000 3,822,000 7,019,000 4,865,000
6 4,253,000 2,919,000 6,338,000 4,587,000 8,423,000 5,838,000
7 4,962,000 3,405,000 7,394,000 5,351,000 9,827,000 6,811,000
8 5,671,000 3,892,000 8,451,000 6,116,000 11,231,000 7,784,000
9 6,380,000 4,378,000 9,507,000 6,880,000 12,635,000 8,757,000
10 7,089,000 4,865,000 10,564,000 7,645,000 14,039,000 9,730,000
11 7,645,000 5,351,000 11,391,000 8,409,000 15,060,000 10,703,000
12 8,340,000 5,838,000 12,426,000 9,174,000 16,429,000 11,676,000
13 9,035,000 6,324,000 13,462,000 9,938,000 17,798,000 12,649,000
14 9,730,000 6,811,000 14,497,000 10,703,000 19,168,000 13,622,000
15 10,425,000 7,297,000 15,533,000 11,467,000 20,537,000 14,595,000
16 11,120,000 7,784,000 16,568,000 12,232,000 21,906,000 15,568,000
17 11,815,000 8,270,000 17,604,000 12,996,000 23,275,000 16,541,000
18 12,510,000 8,757,000 18,639,000 13,761,000 24,644,000 17,514,000
19 13,205,000 9,243,000 19,675,000 14,525,000 26,013,000 18,487,000
20 13,900,000 9,730,000 20,711,000 15,290,000 27,383,000 19,460,000
21 14,595,000 10,216,000 21,746,000 16,054,000 28,752,000 20,433,000
22 15,290,000 10,703,000 22,782,000 16,819,000 30,121,000 21,406,000
23 15,985,000 11,189,000 23,817,000 17,583,000 31,490,000 22,379,000
24 16,680,000 11,676,000 24,853,000 18,348,000 32,859,000 23,352,000

نرم افزار "ESET NOD32 Antivirus"

ESET NOD32 antivirus
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 931,000 695,000 1,396,000 1,042,000 1,855,000 1,320,000
2 1,417,000 1,112,000 2,112,000 1,529,000 2,821,000 2,085,000
3 1,751,000 1,251,000 2,606,000 1,876,000 3,481,000 2,502,000
4 2,251,000 1,668,000 3,336,000 2,502,000 4,420,000 3,058,000
5 2,710,000 2,085,000 4,065,000 2,780,000 5,351,000 3,822,000
6 3,252,000 2,502,000 4,878,000 3,336,000 6,421,000 4,587,000
7 3,794,000 2,919,000 5,692,000 3,892,000 7,492,000 5,351,000
8 4,336,000 3,336,000 6,505,000 4,448,000 8,562,000 6,116,000
9 4,878,000 3,753,000 7,318,000 5,004,000 9,632,000 6,880,000
10 5,421,000 4,170,000 8,131,000 5,560,000 10,703,000 7,645,000
11 5,810,000 4,587,000 8,562,000 6,116,000 11,391,000 8,409,000
12 6,338,000 5,004,000 9,340,000 6,672,000 12,426,000 9,174,000
13 6,866,000 5,421,000 10,119,000 7,228,000 13,462,000 9,938,000
14 7,394,000 5,838,000 10,897,000 7,784,000 14,497,000 10,703,000
15 7,923,000 6,255,000 11,676,000 8,340,000 15,533,000 11,467,000
16 8,451,000 6,672,000 12,454,000 8,896,000 16,568,000 12,232,000
17 8,979,000 7,089,000 13,232,000 9,452,000 17,604,000 12,996,000
18 9,507,000 7,506,000 14,011,000 10,008,000 18,639,000 13,761,000
19 10,035,000 7,923,000 14,789,000 10,564,000 19,675,000 14,525,000
20 10,564,000 8,340,000 15,568,000 11,120,000 20,711,000 15,290,000
21 11,092,000 8,757,000 16,346,000 11,676,000 21,746,000 16,054,000
22 11,620,000 9,174,000 17,124,000 12,232,000 22,782,000 16,819,000
23 12,148,000 9,591,000 17,903,000 12,788,000 23,817,000 17,583,000
24 12,676,000 10,008,000 18,681,000 13,344,000 24,853,000 18,348,000

نرم افزار "ESET Cyber Security Pro"

ESET Cybersecurity Pro for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,237,000 903,000 1,855,000 1,320,000 2,467,000 1,737,000
2 1,932,000 1,390,000 2,807,000 2,085,000 3,739,000 2,641,000
3 2,314,000 1,668,000 3,461,000 2,502,000 4,607,000 3,336,000
4 2,974,000 2,224,000 4,420,000 3,058,000 5,865,000 4,170,000
5 3,544,000 2,432,000 5,282,000 3,822,000 7,019,000 4,865,000
6 4,253,000 2,919,000 6,338,000 4,587,000 8,423,000 5,838,000
7 4,962,000 3,405,000 7,394,000 5,351,000 9,827,000 6,811,000
8 5,671,000 3,892,000 8,451,000 6,116,000 11,231,000 7,784,000
9 6,380,000 4,378,000 9,507,000 6,880,000 12,635,000 8,757,000
10 7,089,000 4,865,000 10,564,000 7,645,000 14,039,000 9,730,000
11 7,645,000 5,351,000 11,391,000 8,409,000 15,060,000 10,703,000
12 8,340,000 5,838,000 12,426,000 9,174,000 16,429,000 11,676,000
13 9,035,000 6,324,000 13,462,000 9,938,000 17,798,000 12,649,000
14 9,730,000 6,811,000 14,497,000 10,703,000 19,168,000 13,622,000
15 10,425,000 7,297,000 15,533,000 11,467,000 20,537,000 14,595,000
16 11,120,000 7,784,000 16,568,000 12,232,000 21,906,000 15,568,000
17 11,815,000 8,270,000 17,604,000 12,996,000 23,275,000 16,541,000
18 12,510,000 8,757,000 18,639,000 13,761,000 24,644,000 17,514,000
19 13,205,000 9,243,000 19,675,000 14,525,000 26,013,000 18,487,000
20 13,900,000 9,730,000 20,711,000 15,290,000 27,383,000 19,460,000
21 14,595,000 10,216,000 21,746,000 16,054,000 28,752,000 20,433,000
22 15,290,000 10,703,000 22,782,000 16,819,000 30,121,000 21,406,000
23 15,985,000 11,189,000 23,817,000 17,583,000 31,490,000 22,379,000
24 16,680,000 11,676,000 24,853,000 18,348,000 32,859,000 23,352,000

نرم افزار "ESET Cyber Security"

ESET Cybersecurity for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 931,000 695,000 1,396,000 1,042,000 1,855,000 1,320,000
2 1,417,000 1,112,000 2,112,000 1,529,000 2,821,000 2,085,000
3 1,751,000 1,251,000 2,606,000 1,876,000 3,481,000 2,502,000
4 2,251,000 1,668,000 3,336,000 2,502,000 4,420,000 3,058,000
5 2,710,000 2,085,000 4,065,000 2,780,000 5,351,000 3,822,000
6 3,252,000 2,502,000 4,878,000 3,336,000 6,421,000 4,587,000
7 3,794,000 2,919,000 5,692,000 3,892,000 7,492,000 5,351,000
8 4,336,000 3,336,000 6,505,000 4,448,000 8,562,000 6,116,000
9 4,878,000 3,753,000 7,318,000 5,004,000 9,632,000 6,880,000
10 5,421,000 4,170,000 8,131,000 5,560,000 10,703,000 7,645,000
11 5,810,000 4,587,000 8,562,000 6,116,000 11,391,000 8,409,000
12 6,338,000 5,004,000 9,340,000 6,672,000 12,426,000 9,174,000
13 6,866,000 5,421,000 10,119,000 7,228,000 13,462,000 9,938,000
14 7,394,000 5,838,000 10,897,000 7,784,000 14,497,000 10,703,000
15 7,923,000 6,255,000 11,676,000 8,340,000 15,533,000 11,467,000
16 8,451,000 6,672,000 12,454,000 8,896,000 16,568,000 12,232,000
17 8,979,000 7,089,000 13,232,000 9,452,000 17,604,000 12,996,000
18 9,507,000 7,506,000 14,011,000 10,008,000 18,639,000 13,761,000
19 10,035,000 7,923,000 14,789,000 10,564,000 19,675,000 14,525,000
20 10,564,000 8,340,000 15,568,000 11,120,000 20,711,000 15,290,000
21 11,092,000 8,757,000 16,346,000 11,676,000 21,746,000 16,054,000
22 11,620,000 9,174,000 17,124,000 12,232,000 22,782,000 16,819,000
23 12,148,000 9,591,000 17,903,000 12,788,000 23,817,000 17,583,000
24 12,676,000 10,008,000 18,681,000 13,344,000 24,853,000 18,348,000

نرم افزار "ESET Mobile Security"

ESET Mobile Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 493,000 347,000 743,000 556,000 979,000 695,000

نرم افزار "ESET Parental Control"

ESET Parental Control
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,702,000 1,216,000 2,641,000 2,224,000 3,683,000 2,988,000

نرم افزار "ESET Multi-Device Security"

ESET Multi-Device Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
3 2,314,000 1,668,000 3,461,000 2,502,000 4,607,000 3,336,000
5 3,544,000 2,432,000 5,282,000 3,822,000 7,019,000 4,865,000
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > خرید محصولات > فهرست قیمت