Skip Navigation Linksفهرست قیمت

چنانچه نیاز به فاکتور رسمی دارید قبل از هرگونه پرداختی با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار "ESET Internet Security"

ESET Internet Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 3,134,000 2,205,000 4,725,000 3,307,000 6,300,000 4,410,000
2 4,756,000 3,339,000 7,150,000 5,040,000 9,607,000 6,772,000
3 5,906,000 4,252,000 8,977,000 6,378,000 11,812,000 8,268,000
4 7,560,000 5,355,000 11,340,000 7,875,000 14,805,000 10,395,000
5 9,056,000 6,300,000 13,781,000 9,843,000 17,718,000 12,600,000
6 10,867,000 7,560,000 16,537,000 11,812,000 21,262,000 15,120,000
7 12,678,000 8,820,000 19,293,000 13,781,000 24,806,000 17,640,000
8 14,490,000 10,080,000 22,050,000 15,750,000 28,350,000 20,160,000
9 16,301,000 11,340,000 24,806,000 17,718,000 31,893,000 22,680,000
10 18,112,000 12,600,000 27,562,000 19,687,000 35,437,000 25,200,000
11 19,057,000 13,340,000 28,586,000 19,923,000 38,115,000 26,853,000
12 20,790,000 14,553,000 31,185,000 21,735,000 41,580,000 29,295,000
13 22,522,000 15,765,000 33,783,000 23,546,000 45,045,000 31,736,000
14 24,255,000 16,978,000 36,382,000 25,357,000 48,510,000 34,177,000
15 25,987,000 18,191,000 38,981,000 27,168,000 51,975,000 36,618,000
16 27,720,000 19,404,000 41,580,000 28,980,000 55,440,000 39,060,000
17 29,452,000 20,616,000 44,178,000 30,791,000 58,905,000 41,501,000
18 31,185,000 21,829,000 46,777,000 32,602,000 62,370,000 43,942,000
19 32,917,000 23,042,000 49,376,000 34,413,000 65,835,000 46,383,000
20 34,650,000 24,255,000 51,975,000 36,225,000 69,300,000 48,825,000
21 36,382,000 25,467,000 54,573,000 38,036,000 72,765,000 51,266,000
22 38,115,000 26,680,000 57,172,000 39,847,000 76,230,000 53,707,000
23 39,847,000 27,893,000 59,771,000 41,658,000 79,695,000 56,148,000
24 41,580,000 29,106,000 62,370,000 43,470,000 83,160,000 58,590,000

نرم افزار "ESET NOD32 Antivirus"

ESET NOD32 antivirus
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,362,000 1,653,000 3,543,000 2,520,000 4,725,000 3,307,000
2 3,622,000 2,520,000 5,512,000 3,937,000 7,245,000 5,040,000
3 4,488,000 3,307,000 6,851,000 4,725,000 8,977,000 6,378,000
4 5,670,000 4,095,000 8,505,000 5,985,000 11,340,000 7,875,000
5 6,693,000 4,725,000 10,237,000 7,087,000 13,387,000 9,450,000
6 8,032,000 5,670,000 12,285,000 8,505,000 16,065,000 11,340,000
7 9,371,000 6,615,000 14,332,000 9,922,000 18,742,000 13,230,000
8 10,710,000 7,560,000 16,380,000 11,340,000 21,420,000 15,120,000
9 12,048,000 8,505,000 18,427,000 12,757,000 24,097,000 17,010,000
10 13,387,000 9,450,000 20,475,000 14,175,000 26,775,000 18,900,000
11 14,206,000 9,875,000 21,309,000 14,899,000 28,586,000 20,097,000
12 15,498,000 10,773,000 23,247,000 16,254,000 31,185,000 21,924,000
13 16,789,000 11,670,000 25,184,000 17,608,000 33,783,000 23,751,000
14 18,081,000 12,568,000 27,121,000 18,963,000 36,382,000 25,578,000
15 19,372,000 13,466,000 29,058,000 20,317,000 38,981,000 27,405,000
16 20,664,000 14,364,000 30,996,000 21,672,000 41,580,000 29,232,000
17 21,955,000 15,261,000 32,933,000 23,026,000 44,178,000 31,059,000
18 23,247,000 16,159,000 34,870,000 24,381,000 46,777,000 32,886,000
19 24,538,000 17,057,000 36,807,000 25,735,000 49,376,000 34,713,000
20 25,830,000 17,955,000 38,745,000 27,090,000 51,975,000 36,540,000
21 27,121,000 18,852,000 40,682,000 28,444,000 54,573,000 38,367,000
22 28,413,000 19,750,000 42,619,000 29,799,000 57,172,000 40,194,000
23 29,704,000 20,648,000 44,556,000 31,153,000 59,771,000 42,021,000
24 30,996,000 21,546,000 46,494,000 32,508,000 62,370,000 43,848,000

نرم افزار "ESET Cyber Security Pro"

ESET Cybersecurity Pro for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 3,134,000 2,205,000 4,725,000 3,307,000 6,300,000 4,410,000
2 4,756,000 3,339,000 7,150,000 5,040,000 9,607,000 6,772,000
3 5,906,000 4,252,000 8,977,000 6,378,000 11,812,000 8,268,000
4 7,560,000 5,355,000 11,340,000 7,875,000 14,805,000 10,395,000
5 9,056,000 6,300,000 13,781,000 9,843,000 17,718,000 12,600,000
6 10,867,000 7,560,000 16,537,000 11,812,000 21,262,000 15,120,000
7 12,678,000 8,820,000 19,293,000 13,781,000 24,806,000 17,640,000
8 14,490,000 10,080,000 22,050,000 15,750,000 28,350,000 20,160,000
9 16,301,000 11,340,000 24,806,000 17,718,000 31,893,000 22,680,000
10 18,112,000 12,600,000 27,562,000 19,687,000 35,437,000 25,200,000
11 19,057,000 13,340,000 28,586,000 19,923,000 38,115,000 26,853,000
12 20,790,000 14,553,000 31,185,000 21,735,000 41,580,000 29,295,000
13 22,522,000 15,765,000 33,783,000 23,546,000 45,045,000 31,736,000
14 24,255,000 16,978,000 36,382,000 25,357,000 48,510,000 34,177,000
15 25,987,000 18,191,000 38,981,000 27,168,000 51,975,000 36,618,000
16 27,720,000 19,404,000 41,580,000 28,980,000 55,440,000 39,060,000
17 29,452,000 20,616,000 44,178,000 30,791,000 58,905,000 41,501,000
18 31,185,000 21,829,000 46,777,000 32,602,000 62,370,000 43,942,000
19 32,917,000 23,042,000 49,376,000 34,413,000 65,835,000 46,383,000
20 34,650,000 24,255,000 51,975,000 36,225,000 69,300,000 48,825,000
21 36,382,000 25,467,000 54,573,000 38,036,000 72,765,000 51,266,000
22 38,115,000 26,680,000 57,172,000 39,847,000 76,230,000 53,707,000
23 39,847,000 27,893,000 59,771,000 41,658,000 79,695,000 56,148,000
24 41,580,000 29,106,000 62,370,000 43,470,000 83,160,000 58,590,000

نرم افزار "ESET Cyber Security"

ESET Cybersecurity for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,362,000 1,653,000 3,543,000 2,520,000 4,725,000 3,307,000
2 3,622,000 2,520,000 5,512,000 3,937,000 7,245,000 5,040,000
3 4,488,000 3,307,000 6,851,000 4,725,000 8,977,000 6,378,000
4 5,670,000 4,095,000 8,505,000 5,985,000 11,340,000 7,875,000
5 6,693,000 4,725,000 10,237,000 7,087,000 13,387,000 9,450,000
6 8,032,000 5,670,000 12,285,000 8,505,000 16,065,000 11,340,000
7 9,371,000 6,615,000 14,332,000 9,922,000 18,742,000 13,230,000
8 10,710,000 7,560,000 16,380,000 11,340,000 21,420,000 15,120,000
9 12,048,000 8,505,000 18,427,000 12,757,000 24,097,000 17,010,000
10 13,387,000 9,450,000 20,475,000 14,175,000 26,775,000 18,900,000
11 14,206,000 9,875,000 21,309,000 14,899,000 28,586,000 20,097,000
12 15,498,000 10,773,000 23,247,000 16,254,000 31,185,000 21,924,000
13 16,789,000 11,670,000 25,184,000 17,608,000 33,783,000 23,751,000
14 18,081,000 12,568,000 27,121,000 18,963,000 36,382,000 25,578,000
15 19,372,000 13,466,000 29,058,000 20,317,000 38,981,000 27,405,000
16 20,664,000 14,364,000 30,996,000 21,672,000 41,580,000 29,232,000
17 21,955,000 15,261,000 32,933,000 23,026,000 44,178,000 31,059,000
18 23,247,000 16,159,000 34,870,000 24,381,000 46,777,000 32,886,000
19 24,538,000 17,057,000 36,807,000 25,735,000 49,376,000 34,713,000
20 25,830,000 17,955,000 38,745,000 27,090,000 51,975,000 36,540,000
21 27,121,000 18,852,000 40,682,000 28,444,000 54,573,000 38,367,000
22 28,413,000 19,750,000 42,619,000 29,799,000 57,172,000 40,194,000
23 29,704,000 20,648,000 44,556,000 31,153,000 59,771,000 42,021,000
24 30,996,000 21,546,000 46,494,000 32,508,000 62,370,000 43,848,000

نرم افزار "ESET Mobile Security"

ESET Mobile Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,244,000 882,000 1,874,000 1,307,000 2,520,000 1,764,000

نرم افزار "ESET Parental Control"

ESET Parental Control
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 4,331,000 3,150,000 6,772,000 5,670,000 9,450,000 7,560,000

نرم افزار "ESET Multi-Device Security"

ESET Multi-Device Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
3 5,906,000 4,252,000 8,977,000 6,378,000 11,812,000 8,268,000
5 9,056,000 6,300,000 13,781,000 9,843,000 17,718,000 12,600,000
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > خرید محصولات > فهرست قیمت