Skip Navigation Linksفهرست قیمت

چنانچه نیاز به فاکتور رسمی دارید قبل از هرگونه پرداختی با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار "ESET Internet Security"

ESET Internet Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,841,000 1,999,000 4,284,000 2,998,000 5,712,000 3,998,000
2 4,312,000 3,027,000 6,483,000 4,569,000 8,710,000 6,140,000
3 5,355,000 3,855,000 8,139,000 5,783,000 10,710,000 7,497,000
4 6,854,000 4,855,000 10,281,000 7,140,000 13,423,000 9,424,000
5 8,211,000 5,712,000 12,495,000 8,925,000 16,065,000 11,424,000
6 9,853,000 6,854,000 14,994,000 10,710,000 19,278,000 13,708,000
7 11,495,000 7,996,000 17,493,000 12,495,000 22,491,000 15,993,000
8 13,137,000 9,139,000 19,992,000 14,280,000 25,704,000 18,278,000
9 14,779,000 10,281,000 22,491,000 16,065,000 28,917,000 20,563,000
10 16,422,000 11,424,000 24,990,000 17,850,000 32,130,000 22,848,000
11 17,278,000 12,095,000 25,918,000 18,064,000 34,557,000 24,347,000
12 18,849,000 13,194,000 28,274,000 19,706,000 37,699,000 26,560,000
13 20,420,000 14,294,000 30,630,000 21,348,000 40,840,000 28,774,000
14 21,991,000 15,393,000 32,986,000 22,990,000 43,982,000 30,987,000
15 23,562,000 16,493,000 35,343,000 24,633,000 47,124,000 33,201,000
16 25,132,000 17,592,000 37,699,000 26,275,000 50,265,000 35,414,000
17 26,703,000 18,692,000 40,055,000 27,917,000 53,407,000 37,627,000
18 28,274,000 19,792,000 42,411,000 29,559,000 56,548,000 39,841,000
19 29,845,000 20,891,000 44,767,000 31,201,000 59,690,000 42,054,000
20 31,416,000 21,991,000 47,124,000 32,844,000 62,832,000 44,268,000
21 32,986,000 23,090,000 49,480,000 34,486,000 65,973,000 46,481,000
22 34,557,000 24,190,000 51,836,000 36,128,000 69,115,000 48,694,000
23 36,128,000 25,289,000 54,192,000 37,770,000 72,256,000 50,908,000
24 37,699,000 26,389,000 56,548,000 39,412,000 75,398,000 53,121,000

نرم افزار "ESET NOD32 Antivirus"

ESET NOD32 antivirus
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,142,000 1,499,000 3,213,000 2,284,000 4,284,000 2,998,000
2 3,284,000 2,284,000 4,998,000 3,570,000 6,568,000 4,569,000
3 4,069,000 2,998,000 6,211,000 4,284,000 8,139,000 5,783,000
4 5,140,000 3,712,000 7,711,000 5,426,000 10,281,000 7,140,000
5 6,069,000 4,284,000 9,282,000 6,426,000 12,138,000 8,568,000
6 7,282,000 5,140,000 11,138,000 7,711,000 14,565,000 10,281,000
7 8,496,000 5,997,000 12,994,000 8,996,000 16,993,000 11,995,000
8 9,710,000 6,854,000 14,851,000 10,281,000 19,420,000 13,708,000
9 10,924,000 7,711,000 16,707,000 11,566,000 21,848,000 15,422,000
10 12,138,000 8,568,000 18,564,000 12,852,000 24,276,000 17,136,000
11 12,880,000 8,953,000 19,320,000 13,508,000 25,918,000 18,221,000
12 14,051,000 9,767,000 21,077,000 14,736,000 28,274,000 19,877,000
13 15,222,000 10,581,000 22,833,000 15,965,000 30,630,000 21,534,000
14 16,393,000 11,395,000 24,590,000 17,193,000 32,986,000 23,190,000
15 17,564,000 12,209,000 26,346,000 18,421,000 35,343,000 24,847,000
16 18,735,000 13,023,000 28,103,000 19,649,000 37,699,000 26,503,000
17 19,906,000 13,837,000 29,859,000 20,877,000 40,055,000 28,160,000
18 21,077,000 14,651,000 31,615,000 22,105,000 42,411,000 29,816,000
19 22,248,000 15,465,000 33,372,000 23,333,000 44,767,000 31,473,000
20 23,419,000 16,279,000 35,128,000 24,561,000 47,124,000 33,129,000
21 24,590,000 17,093,000 36,885,000 25,789,000 49,480,000 34,786,000
22 25,761,000 17,907,000 38,641,000 27,017,000 51,836,000 36,442,000
23 26,932,000 18,721,000 40,398,000 28,245,000 54,192,000 38,099,000
24 28,103,000 19,535,000 42,154,000 29,473,000 56,548,000 39,755,000

نرم افزار "ESET Cyber Security Pro"

ESET Cybersecurity Pro for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,841,000 1,999,000 4,284,000 2,998,000 5,712,000 3,998,000
2 4,312,000 3,027,000 6,483,000 4,569,000 8,710,000 6,140,000
3 5,355,000 3,855,000 8,139,000 5,783,000 10,710,000 7,497,000
4 6,854,000 4,855,000 10,281,000 7,140,000 13,423,000 9,424,000
5 8,211,000 5,712,000 12,495,000 8,925,000 16,065,000 11,424,000
6 9,853,000 6,854,000 14,994,000 10,710,000 19,278,000 13,708,000
7 11,495,000 7,996,000 17,493,000 12,495,000 22,491,000 15,993,000
8 13,137,000 9,139,000 19,992,000 14,280,000 25,704,000 18,278,000
9 14,779,000 10,281,000 22,491,000 16,065,000 28,917,000 20,563,000
10 16,422,000 11,424,000 24,990,000 17,850,000 32,130,000 22,848,000
11 17,278,000 12,095,000 25,918,000 18,064,000 34,557,000 24,347,000
12 18,849,000 13,194,000 28,274,000 19,706,000 37,699,000 26,560,000
13 20,420,000 14,294,000 30,630,000 21,348,000 40,840,000 28,774,000
14 21,991,000 15,393,000 32,986,000 22,990,000 43,982,000 30,987,000
15 23,562,000 16,493,000 35,343,000 24,633,000 47,124,000 33,201,000
16 25,132,000 17,592,000 37,699,000 26,275,000 50,265,000 35,414,000
17 26,703,000 18,692,000 40,055,000 27,917,000 53,407,000 37,627,000
18 28,274,000 19,792,000 42,411,000 29,559,000 56,548,000 39,841,000
19 29,845,000 20,891,000 44,767,000 31,201,000 59,690,000 42,054,000
20 31,416,000 21,991,000 47,124,000 32,844,000 62,832,000 44,268,000
21 32,986,000 23,090,000 49,480,000 34,486,000 65,973,000 46,481,000
22 34,557,000 24,190,000 51,836,000 36,128,000 69,115,000 48,694,000
23 36,128,000 25,289,000 54,192,000 37,770,000 72,256,000 50,908,000
24 37,699,000 26,389,000 56,548,000 39,412,000 75,398,000 53,121,000

نرم افزار "ESET Cyber Security"

ESET Cybersecurity for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,142,000 1,499,000 3,213,000 2,284,000 4,284,000 2,998,000
2 3,284,000 2,284,000 4,998,000 3,570,000 6,568,000 4,569,000
3 4,069,000 2,998,000 6,211,000 4,284,000 8,139,000 5,783,000
4 5,140,000 3,712,000 7,711,000 5,426,000 10,281,000 7,140,000
5 6,069,000 4,284,000 9,282,000 6,426,000 12,138,000 8,568,000
6 7,282,000 5,140,000 11,138,000 7,711,000 14,565,000 10,281,000
7 8,496,000 5,997,000 12,994,000 8,996,000 16,993,000 11,995,000
8 9,710,000 6,854,000 14,851,000 10,281,000 19,420,000 13,708,000
9 10,924,000 7,711,000 16,707,000 11,566,000 21,848,000 15,422,000
10 12,138,000 8,568,000 18,564,000 12,852,000 24,276,000 17,136,000
11 12,880,000 8,953,000 19,320,000 13,508,000 25,918,000 18,221,000
12 14,051,000 9,767,000 21,077,000 14,736,000 28,274,000 19,877,000
13 15,222,000 10,581,000 22,833,000 15,965,000 30,630,000 21,534,000
14 16,393,000 11,395,000 24,590,000 17,193,000 32,986,000 23,190,000
15 17,564,000 12,209,000 26,346,000 18,421,000 35,343,000 24,847,000
16 18,735,000 13,023,000 28,103,000 19,649,000 37,699,000 26,503,000
17 19,906,000 13,837,000 29,859,000 20,877,000 40,055,000 28,160,000
18 21,077,000 14,651,000 31,615,000 22,105,000 42,411,000 29,816,000
19 22,248,000 15,465,000 33,372,000 23,333,000 44,767,000 31,473,000
20 23,419,000 16,279,000 35,128,000 24,561,000 47,124,000 33,129,000
21 24,590,000 17,093,000 36,885,000 25,789,000 49,480,000 34,786,000
22 25,761,000 17,907,000 38,641,000 27,017,000 51,836,000 36,442,000
23 26,932,000 18,721,000 40,398,000 28,245,000 54,192,000 38,099,000
24 28,103,000 19,535,000 42,154,000 29,473,000 56,548,000 39,755,000

نرم افزار "ESET Mobile Security"

ESET Mobile Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,128,000 799,000 1,699,000 1,185,000 2,284,000 1,599,000

نرم افزار "ESET Parental Control"

ESET Parental Control
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 3,927,000 2,856,000 6,140,000 5,140,000 8,568,000 6,854,000

نرم افزار "ESET Multi-Device Security"

ESET Multi-Device Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
3 5,355,000 3,855,000 8,139,000 5,783,000 10,710,000 7,497,000
5 8,211,000 5,712,000 12,495,000 8,925,000 16,065,000 11,424,000
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > خرید محصولات > فهرست قیمت