Skip Navigation Linksفهرست قیمت

چنانچه نیاز به فاکتور رسمی دارید قبل از هرگونه پرداختی با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار "ESET Internet Security"

ESET Internet Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,089,000 1,470,000 3,150,000 2,205,000 4,200,000 2,940,000
2 3,171,000 2,226,000 4,767,000 3,360,000 6,405,000 4,515,000
3 3,937,000 2,835,000 5,985,000 4,252,000 7,875,000 5,512,000
4 5,040,000 3,570,000 7,560,000 5,250,000 9,870,000 6,930,000
5 6,037,000 4,200,000 9,187,000 6,562,000 11,812,000 8,400,000
6 7,245,000 5,040,000 11,025,000 7,875,000 14,175,000 10,080,000
7 8,452,000 5,880,000 12,862,000 9,187,000 16,537,000 11,760,000
8 9,660,000 6,720,000 14,700,000 10,500,000 18,900,000 13,440,000
9 10,867,000 7,560,000 16,537,000 11,812,000 21,262,000 15,120,000
10 12,075,000 8,400,000 18,375,000 13,125,000 23,625,000 16,800,000
11 12,705,000 8,893,000 19,057,000 13,282,000 25,410,000 17,902,000
12 13,860,000 9,702,000 20,790,000 14,490,000 27,720,000 19,530,000
13 15,015,000 10,510,000 22,522,000 15,697,000 30,030,000 21,157,000
14 16,170,000 11,319,000 24,255,000 16,905,000 32,340,000 22,785,000
15 17,325,000 12,127,000 25,987,000 18,112,000 34,650,000 24,412,000
16 18,480,000 12,936,000 27,720,000 19,320,000 36,960,000 26,040,000
17 19,635,000 13,744,000 29,452,000 20,527,000 39,270,000 27,667,000
18 20,790,000 14,553,000 31,185,000 21,735,000 41,580,000 29,295,000
19 21,945,000 15,361,000 32,917,000 22,942,000 43,890,000 30,922,000
20 23,100,000 16,170,000 34,650,000 24,150,000 46,200,000 32,550,000
21 24,255,000 16,978,000 36,382,000 25,357,000 48,510,000 34,177,000
22 25,410,000 17,787,000 38,115,000 26,565,000 50,820,000 35,805,000
23 26,565,000 18,595,000 39,847,000 27,772,000 53,130,000 37,432,000
24 27,720,000 19,404,000 41,580,000 28,980,000 55,440,000 39,060,000

نرم افزار "ESET NOD32 Antivirus"

ESET NOD32 antivirus
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,575,000 1,102,000 2,362,000 1,680,000 3,150,000 2,205,000
2 2,415,000 1,680,000 3,675,000 2,625,000 4,830,000 3,360,000
3 2,992,000 2,205,000 4,567,000 3,150,000 5,985,000 4,252,000
4 3,780,000 2,730,000 5,670,000 3,990,000 7,560,000 5,250,000
5 4,462,000 3,150,000 6,825,000 4,725,000 8,925,000 6,300,000
6 5,355,000 3,780,000 8,190,000 5,670,000 10,710,000 7,560,000
7 6,247,000 4,410,000 9,555,000 6,615,000 12,495,000 8,820,000
8 7,140,000 5,040,000 10,920,000 7,560,000 14,280,000 10,080,000
9 8,032,000 5,670,000 12,285,000 8,505,000 16,065,000 11,340,000
10 8,925,000 6,300,000 13,650,000 9,450,000 17,850,000 12,600,000
11 9,471,000 6,583,000 14,206,000 9,933,000 19,057,000 13,398,000
12 10,332,000 7,182,000 15,498,000 10,836,000 20,790,000 14,616,000
13 11,193,000 7,780,000 16,789,000 11,739,000 22,522,000 15,834,000
14 12,054,000 8,379,000 18,081,000 12,642,000 24,255,000 17,052,000
15 12,915,000 8,977,000 19,372,000 13,545,000 25,987,000 18,270,000
16 13,776,000 9,576,000 20,664,000 14,448,000 27,720,000 19,488,000
17 14,637,000 10,174,000 21,955,000 15,351,000 29,452,000 20,706,000
18 15,498,000 10,773,000 23,247,000 16,254,000 31,185,000 21,924,000
19 16,359,000 11,371,000 24,538,000 17,157,000 32,917,000 23,142,000
20 17,220,000 11,970,000 25,830,000 18,060,000 34,650,000 24,360,000
21 18,081,000 12,568,000 27,121,000 18,963,000 36,382,000 25,578,000
22 18,942,000 13,167,000 28,413,000 19,866,000 38,115,000 26,796,000
23 19,803,000 13,765,000 29,704,000 20,769,000 39,847,000 28,014,000
24 20,664,000 14,364,000 30,996,000 21,672,000 41,580,000 29,232,000

نرم افزار "ESET Cyber Security Pro"

ESET Cybersecurity Pro for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,089,000 1,470,000 3,150,000 2,205,000 4,200,000 2,940,000
2 3,171,000 2,226,000 4,767,000 3,360,000 6,405,000 4,515,000
3 3,937,000 2,835,000 5,985,000 4,252,000 7,875,000 5,512,000
4 5,040,000 3,570,000 7,560,000 5,250,000 9,870,000 6,930,000
5 6,037,000 4,200,000 9,187,000 6,562,000 11,812,000 8,400,000
6 7,245,000 5,040,000 11,025,000 7,875,000 14,175,000 10,080,000
7 8,452,000 5,880,000 12,862,000 9,187,000 16,537,000 11,760,000
8 9,660,000 6,720,000 14,700,000 10,500,000 18,900,000 13,440,000
9 10,867,000 7,560,000 16,537,000 11,812,000 21,262,000 15,120,000
10 12,075,000 8,400,000 18,375,000 13,125,000 23,625,000 16,800,000
11 12,705,000 8,893,000 19,057,000 13,282,000 25,410,000 17,902,000
12 13,860,000 9,702,000 20,790,000 14,490,000 27,720,000 19,530,000
13 15,015,000 10,510,000 22,522,000 15,697,000 30,030,000 21,157,000
14 16,170,000 11,319,000 24,255,000 16,905,000 32,340,000 22,785,000
15 17,325,000 12,127,000 25,987,000 18,112,000 34,650,000 24,412,000
16 18,480,000 12,936,000 27,720,000 19,320,000 36,960,000 26,040,000
17 19,635,000 13,744,000 29,452,000 20,527,000 39,270,000 27,667,000
18 20,790,000 14,553,000 31,185,000 21,735,000 41,580,000 29,295,000
19 21,945,000 15,361,000 32,917,000 22,942,000 43,890,000 30,922,000
20 23,100,000 16,170,000 34,650,000 24,150,000 46,200,000 32,550,000
21 24,255,000 16,978,000 36,382,000 25,357,000 48,510,000 34,177,000
22 25,410,000 17,787,000 38,115,000 26,565,000 50,820,000 35,805,000
23 26,565,000 18,595,000 39,847,000 27,772,000 53,130,000 37,432,000
24 27,720,000 19,404,000 41,580,000 28,980,000 55,440,000 39,060,000

نرم افزار "ESET Cyber Security"

ESET Cybersecurity for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,575,000 1,102,000 2,362,000 1,680,000 3,150,000 2,205,000
2 2,415,000 1,680,000 3,675,000 2,625,000 4,830,000 3,360,000
3 2,992,000 2,205,000 4,567,000 3,150,000 5,985,000 4,252,000
4 3,780,000 2,730,000 5,670,000 3,990,000 7,560,000 5,250,000
5 4,462,000 3,150,000 6,825,000 4,725,000 8,925,000 6,300,000
6 5,355,000 3,780,000 8,190,000 5,670,000 10,710,000 7,560,000
7 6,247,000 4,410,000 9,555,000 6,615,000 12,495,000 8,820,000
8 7,140,000 5,040,000 10,920,000 7,560,000 14,280,000 10,080,000
9 8,032,000 5,670,000 12,285,000 8,505,000 16,065,000 11,340,000
10 8,925,000 6,300,000 13,650,000 9,450,000 17,850,000 12,600,000
11 9,471,000 6,583,000 14,206,000 9,933,000 19,057,000 13,398,000
12 10,332,000 7,182,000 15,498,000 10,836,000 20,790,000 14,616,000
13 11,193,000 7,780,000 16,789,000 11,739,000 22,522,000 15,834,000
14 12,054,000 8,379,000 18,081,000 12,642,000 24,255,000 17,052,000
15 12,915,000 8,977,000 19,372,000 13,545,000 25,987,000 18,270,000
16 13,776,000 9,576,000 20,664,000 14,448,000 27,720,000 19,488,000
17 14,637,000 10,174,000 21,955,000 15,351,000 29,452,000 20,706,000
18 15,498,000 10,773,000 23,247,000 16,254,000 31,185,000 21,924,000
19 16,359,000 11,371,000 24,538,000 17,157,000 32,917,000 23,142,000
20 17,220,000 11,970,000 25,830,000 18,060,000 34,650,000 24,360,000
21 18,081,000 12,568,000 27,121,000 18,963,000 36,382,000 25,578,000
22 18,942,000 13,167,000 28,413,000 19,866,000 38,115,000 26,796,000
23 19,803,000 13,765,000 29,704,000 20,769,000 39,847,000 28,014,000
24 20,664,000 14,364,000 30,996,000 21,672,000 41,580,000 29,232,000

نرم افزار "ESET Mobile Security"

ESET Mobile Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 829,000 588,000 1,249,000 871,000 1,680,000 1,176,000

نرم افزار "ESET Parental Control"

ESET Parental Control
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,887,000 2,100,000 4,515,000 3,780,000 6,300,000 5,040,000

نرم افزار "ESET Multi-Device Security"

ESET Multi-Device Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)  تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
3 3,937,000 2,835,000 5,985,000 4,252,000 7,875,000 5,512,000
5 6,037,000 4,200,000 9,187,000 6,562,000 11,812,000 8,400,000
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > خرید محصولات > فهرست قیمت